Vores privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Bornholms Mobile Høreklinik (BMH)

1:        Databeskyttelse

I forbindelse med udøvelse af en audiologisk klinik behandler BMH personhenførbare oplysninger (persondata) om dets brugere m.fl.

 

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvorledes dine data behandles og hvilke rettigheder, brugere m. fl. har som registreret.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer BMH altid, hvor høj risikoen er for, at firmaets databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt.

 

I denne privatlivspolitisk kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og/eller deler personoplysninger med os.

 

Behandling af data

 

BMH behandler persondata ud fra følgende grundlæggende principper:

 

– Behandlingen sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til brugeren m.m..

– Behandlingen er underlagt en formålsbegrænsning.

– Behandlingen sker ud fra et princip om dataminimering.

– Behandlingen sker ud fra et princip om rigtighed, der skal sikre, at de data BMH behandler vedrørende brugere m.m. er korrekte og ajourførte.

– Behandlingen sker ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning.

– Behandlingen sker ud fra et princip om integritet og fortrolighed.

 

 2:       Dataansvarlig

 

Den dataansvarlige for behandlingen af brugere m.m.s persondata er Bornholms Mobile Høreklinik, der hermed ansvarlig for, at disse persondata behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) og den til enhver tid gældende dansk lovgivning herom.

 

BMH som databehandler

 

I de tilfælde, hvor vi er databehandler efter instruks fra en databehandler, behandler vi privatlivsoplysninger i overensstemmelse med den databehandleraftale, som vi har indgået med den dataansvarlige. I dette tilfælde finder disse bestemmelser og ikke nærværende privatlivspolitik anvendelse.

 

3:        Behandling af persondata

 

a:        Typer af personoplysninger

 

I forbindelse med udøvelse af vores aktiviteter behandler vi persondata om brugere, som blandt andet kan omfatte almindelige oplysninger som: – Navn – E-mailadresse – Adresse – Telefonnummer – stilling, uddannelse og andre oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan levere vores ydelse eller agere i forhold til leverandører, myndigheder m.m. i relation til ydelsen.

 

Vi behandler også oplysninger om økonomiske forhold, idet omfang, der er nødvendigt for at kunne levere ydelsen til dig.

 

b:        Formålet med behandlingen af persondata, samt det juridiske grundlag

 

BMH indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde de tilsigtede formål.

 

Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser, kan det være nødvendigt at behandle dit CPR-nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11. stk. 2.

 

Vi bruger udelukkende de personoplysninger, som vi modtager fra dig, som du eller den virksomhed, som du repræsenterer, giver os samtykke til.

 

Grundlaget for vores behandling afhænger af den ydelse, vi leverer, men vil alt overvejende være

 

  1. For almindelige persondata:
  • Samtykke – Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, a
  • Opfyldelse af kontrakt – Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, b
  • Retlig forpligtelse – Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, c
  • Beskyttelse af kunders eller andre private personers eller vitale interesser- Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, d
  • Interesseafvejning, Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f

B    For særlige (personfølsomme) persondata:

  • Samtykke – Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2,
  • Beskyttelse af kunders eller andre privatpersoners vitale interesser – Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, c
  • Nødvendigt for at retskrav kan fastlægges – Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f

I forbindelse med indhentelsen af dine persondata vil du blive oplyst om, hvilken hjemmel, der ligger til grund for behandlingen.

 

Når BMH indhenter oplysningerne hos dig eller hos tredjepart vil du blive oplyst om, at sådanne oplysninger indhentes og til hvilket formål.

 

Har vi senere brug for at benytte oplysningerne til et andet formål end det oplyste, vil BMH indhente dit samtykke hertil.

 

c:        Kontrol

BMH kontrollere løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang, det er muligt. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer.

 

 d:       Sikkerhed

 

For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger BMH it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer og som beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.

 

Vi har tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer dine personoplysninger.

 

For at kunne anvende BMH’s hjemmesides funktioner, kan der være behov for at få oplyst dine kontaktoplysninger. Hvis du ikke ønsker at give disse informationer, vil du muligvis ikke kunne anvende den pågældende funktion.

 

Hvis du i øvrigt skal sende personoplysninger til os, bør dette ske krypteret.

 

e:        Videregivelse af persondata

 

Som en del af vores forretning kan der være behov for at videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, der udelukkende kan behandle dine oplysninger i overensstemmelse med vores udtrykkelige instruks.

 

Vi kan være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til eksterne tredjeparter, typisk offentlige myndigheder og eksterne samarbejdspartnere, hvis vi pålægges det eller det er en del af ydelsen.

 

Udlevering af persondata til en tredjepart skal altid være retligt begrundet og i øvrigt nødvendigt for at opfylde dine eller din virksomheds berettigede interesser.

 

4:        Dine rettigheder

 

Indsigt. Du kan på anmodning få indsigt i hvilke persondata og kategori af persondata BMH behandler om dig og hvad formålet med behandlingen er. Du kan også få indsigt i, hvor længe BMH opbevarer dine persondata, og hvem der i øvrigt har adgang til dine persondata.

 

Indsigelsesret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og trække et tidligere udstedt samtykke til behandling tilbage. 

 

Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de persondata, BMH behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet.

 

Ret til at få persondata begrænset/eller slettet: BMH opbevarer dine data, så længe du er kunde i BMH og i op til 5 år efter, at forholdet er ophørt med henblik på opfyldelse af offentlige forpligtelser. I nogle tilfælde vil BMH dog have en forpligtelse til at slette dine persondata tidligere. Dette gælder f.eks., hvis du trækker et samtykke tilbage, eller opbevaringen af dine persondata ikke længere er nødvendigt for de angivne formål.

 

Ret til dataportabilitet: Hvis du anmoder om at få oplyst, hvilke persondata BMH behandler om dig, og betingelserne herfor er til stede, er du berettiget til at kræve, at BMH overgiver  disse til dig  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du er berettiget til at videregive til tredjemand.

 

Ret til at klage:

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon XXXX, hvis du har indsigelser overfor den måde, vi behandler dine persondata på.

 

Hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser, har du desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, Danmark. (dt@datatilsynet.dk).

 

 

 

5:        Overførsel til tredjeland

 

BMH overgiver ikke persondata til tredjeland uden for EU/EØS.

 

6:        Ændring af BMH’s privatlivspolitik.

 

BMH sikrer løbende, at denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Livio al livio micro